Disclaimer

Voor de toegang tot en het gebruik van de website Autorijschool Storm, gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door zich toegang te verschaffen tot deze Site en de Site te gebruiken gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden, hierna: Gebruiker. Autorijschool Storm heeft de inhoud van de Site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Autorijschool Storm garandeert echter niet dat de inhoud van de Site volledig, accuraat en juist is.

Autorijschool Storm sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de Site. Meer in het bijzonder zal Autorijschool Storm in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit handelingen verricht door de Gebruiker van de Site, die zouden zijn ingegeven door de op de Site geplaatste informatie en/of advertenties. De (intellectuele eigendom) rechten met betrekking tot de Site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Autorijschool Storm en/of haar licentiegevers. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Site op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van één hardcopy. De Site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Autorijschool Storm heeft geen zeggenschap over deze websites. Autorijschool Storm is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Autorijschool Storm spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Autorijschool Storm legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Autorijschool Storm is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een Gebruiker, die ontstaat door het onrechtmatige gebruik van haar systemen door een derde. Op deze regels en voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Deze regels en voorwaarden kunnen te allen tijde door Autorijschool Storm aangepast worden. Autorijschool Storm adviseert daarom de regels en voorwaarden regelmatig te bekijken.

Links

Onze Site bevat links naar de websites van onze partners en naar websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze partners of van andere partijen van de privacywetgeving.

Vragen of verzoeken

U kunt op ieder moment besluiten uw persoonsgegevens aan passen of te verwijderen. Op verzoek zullen wij uw gegevens uit onze database verwijderen of wijzigen. Indien u vragen of opmerkingen hebt aangaande onze privacybeleid en de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, mail ons dan op info@autorijschoolstorm.nl

Privacy

Autorijschool Storm hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Autorijschool Storm houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: - Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doen waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy wet. - Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zijn tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. - Vragen om uit uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. - Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. - Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. - Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren. Als Autorijschool Storm zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:Autorijschool StormStationsstraat 39172 NW Ferwertinfo@autorijschoolstorm.nl 058-2887505

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Autorijschool Storm verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: - Het aangaan van overeenkomsten - Het versturen van nieuwsbrieven - Het aangaan van arbeidsovereenkomsten - Het kunnen aanbieden van een gepaste rijopleiding Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: - Naam - Adres - Geboortedatum - E-mailadres - Telefoonnummer(s) - Eventueel bijzondere medische gegevens Verstrekking aan derden De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het reserveren van toetsen/examens/rijtesten/theorielessen/theorieexamens Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger van 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger, of wettelijke vertegenwoordiger. Bewaartermijn Autorijschool Storm bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Beveiliging Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we tot nu toe van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is een toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op