Disclaimer

Voor de toegang tot en het gebruik van de website Autorijschool Storm, gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door zich toegang te verschaffen tot deze Site en de Site te gebruiken gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden, hierna: Gebruiker. Autorijschool Storm heeft de inhoud van de Site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Autorijschool Storm garandeert echter niet dat de inhoud van de Site volledig, accuraat en juist is.

Autorijschool Storm sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de Site. Meer in het bijzonder zal Autorijschool Storm in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit handelingen verricht door de Gebruiker van de Site, die zouden zijn ingegeven door de op de Site geplaatste informatie en/of advertenties. De (intellectuele eigendom) rechten met betrekking tot de Site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Autorijschool Storm en/of haar licentiegevers. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Site op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van één hardcopy. De Site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Autorijschool Storm heeft geen zeggenschap over deze websites. Autorijschool Storm is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Autorijschool Storm spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Autorijschool Storm legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Autorijschool Storm is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een Gebruiker, die ontstaat door het onrechtmatige gebruik van haar systemen door een derde. Op deze regels en voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Deze regels en voorwaarden kunnen te allen tijde door Autorijschool Storm aangepast worden. Autorijschool Storm adviseert daarom de regels en voorwaarden regelmatig te bekijken.LinksOnze Site bevat links naar de websites van onze partners en naar websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze partners of van andere partijen van de privacywetgeving.Vragen of verzoekenU kunt op ieder moment besluiten uw persoonsgegevens aan passen of te verwijderen. Op verzoek zullen wij uw gegevens uit onze database verwijderen of wijzigen. Indien u vragen of opmerkingen hebt aangaande onze privacybeleid en de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, mail ons dan op info@autorijschoolstorm.nl